SME_curricular

หลักสูตรสร้างอาชีพ และ พัฒนา SMEs

การพัฒนาครูเป็นงานที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เพราะการพัฒนาครูจะช่วยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทำงานของครูให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ครูก้าวทันความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

หลักสูตรสร้างอาชีพ และ พัฒนา SMEs

สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่สนใจได้ตามต้องการ….

0
Classes and growing
0 K+
Community members
0 K+
Teacher