productivity_curricular

การเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรม

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการขยายตัวในเชิงปริมาณ มากกว่าคุณภาพ โดยอาศัยปัจจัยทุน และแรงงานเป็นหลัก ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) ของประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ

หลักสูตรเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรม

สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่สนใจได้ตามต้องการ….

0
Classes and growing
0 K+
Community members
0 K+
entrepreneur