live currucular

หลักสูตรอบรม / สัมมนา live สด

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรและบุคลากรได้เรียนรู้แบบไม่อั้น ตลอดทั้งปี ...
วิทยากรมีความเป็นกันเอง เรียนสนุก ด้วยการปฏิบัติจริง เห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ขจัดอาการประหม่าเห็นผลแน่นอน ฝึกฝนจนชำนาญถูกหลักการน่าเชื่อถือ มีพลังการพูด

การพัฒนาสื่อที่มีประสิทธิภาพผสานกับการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สร้างภาวะผู้นำ

รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ

หลักสูตรอบรม / สัมมนา live สด

สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่สนใจได้ตามต้องการ….

0
Classes and growing
0 K+
Community members
0 K+
Teacher