วท.บ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมการพิมพ์

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมการพิมพ์

ชื่อหลักสูตร:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ชื่อปริญญา:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
วท.ม. (เทคโนโลยีการพิมพ์)
Website:> ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Pdf:> ข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

ในขณะที่เทคโนโลยีการพิมพ์ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทยอย่างจริงจัง ทำให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ขาดแคลนบุคลากรที่เป็นนักเทคโนโลยีการพิมพ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูง ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรหรือเครื่องพิมพ์ซึ่งเป็นระบบดิจิตอลและอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่อการลงทุนที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งสามารถบริหารจัดการโรงพิมพ์ด้านองกร การผลิต และเศรษฐศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จทางการค้าสูงสุด ตลอดจนสามารถผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสากลได้

ดั้งนั้น ทางมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในระดับปริญญาโท เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม และบุคลากรในอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ให้สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทางภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์จึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม ให้เป็นนักเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และมีจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรูความสามารถขั้นสูงทางเทคโนโลยีการพิมพ์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการภายในโรงพิมพ์ และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
  • เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ ตามความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
  • เพื่อให้การบริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และด้านอื่นๆแก่สังคมได้
  • เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอก และอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

การเรียน Online วท.บ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมการพิมพ์