ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหลักสูตรที่จะให้ความรู้น้องๆ ทางด้านอุตสาหกรรมแบบรวมหลากหลายสาขา ทั้งด้าน เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหการ และเทคโนโลยีการจัดการ โดยการผสมผสานในสาขาวิชาเหล่านี้ก็เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในทุกด้านอย่างรอบรู้ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ

หลักสูตร 4 ปีที่นี่ นอกจากวิชาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ และวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แล้ว นักศึกษาจะได้เลือกเรียนในรายวิชาเอกตามความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับความสามารถของนักศึกษา 1 วิชาเอก จาก 6 สาขา คือ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหการ และเทคโนโลยีการจัดการ และจะได้เรียนรู้การทำโครงงานในด้านที่สนใจก่อนจบการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ และเทคโนโลยีการจัดการ ล้วนเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้เกิดการพัฒนา ดังนั้นบุคลากรที่มีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ย่อมได้เปรียบและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานขององค์กร และอาชีพที่นักศึกษาสามารถทำได้เมื่อจบการศึกษานั้นมีหลากหลายสาขา เช่น ผู้ช่วยวิศวกรและผู้กำกับดูแลช่างเทคนิค นักปฏิบัติงาน นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ สถานศึกษา หรือโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาจารย์ ผู้สอนวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสถาบันการศึกษาต่างๆ

จบมาทำงานอะไร

– ผู้ช่วยวิศวกรและผู้กำกับดูแลช่างเทคนิค
– นักปฏิบัติงาน นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– อาจารย์ หรือ ผู้สอนวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
– วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ สถานศึกษา หรือโรงงานอุตสาหกรรม

สมัครเรียนทำอย่างไร

ระบบรับตรง (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ )
– กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 และปวช. ทุกแผนการเรียน
– ผ่านการทดสอบของมหาวิทยาลัย
– สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ http://admission.kmutt.ac.th/

ระบบรับตรง โครงการ GAT/PAT โครงการเคลียริ่งเฮาส์ และโครงการเรียนดี
– กำลังสำศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 – 6 เทอม (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50)
– มีผลคะแนน GAT/ PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์)
– สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th/

โควตา 2B-KMUTT โครงการ Active Recruitment โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้า (สิงหาคม-ตุลาคม)
– กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4 – 5 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ และปวช.1 – 2
– ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
– มีผลการสอบ GAT/ PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์)
– สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th/

การเรียน Online ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม