ทล.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารมวลชน

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารมวลชน

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโลโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เดิมจะเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อประกอบอาชีพครูโสตทัศนศึกษาหรือผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษา แต่ต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อสังคม มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยเพิ่มรายวิชาต่างๆ ที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น การจัดการ บริหารธุรกิจ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีการศึกษาและนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนที่สามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายสาขา ไม่จำกัดแค่ครูเพียงอย่างเดียว ดังนั้น แม้สาขาวิชานี้จะสังกัดในคณะครุศาสตร์ฯ แต่วุฒิการศึกษาที่นักศึกษาได้คือ เทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปีสาขานี้ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานด้านสื่อมวลชน เช่น การออกแบบและผลิตสื่อ องค์ประกอบศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชัน การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ และการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นต้น ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ทำสัมมนาและโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน และจะได้ฝึกงานตอนภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 4 และออกฝึกสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4 เทอม 1

โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา และการสื่อสารมวลชน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อวางแผนและการออกแบบผลิตสื่อไปใช้เพื่อการฝึกอบรม การเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ์ทั้งในวงการศึกษาและธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อจบการศึกษา น้องๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น คุณครูโสตทัศนศึกษา นักพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ผลิตสื่อ E-book, e-learning นักผลิตรายกรายการวิทยุ/โทรทัศน์ นักการสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ นักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เว็บมาสเตอร์ นักตัดต่อ เป็นต้น

การเรียน Online ทล.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารมวลชน