ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อหลักสูตร:หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา:ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Website:
Pdf:ข้อมูลหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

เนื่องจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เหมาะสม เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว สภาวะดังกล่าวอาจมีผลให้เกิดการชะงักงันในการพัฒนาประเทศได้ ถ้าหากความเจริญของอุตสาหกรรมเหล่านี้ขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เป็นระยะเวลานาน

การที่จะผลิตช่างที่มีความสามารถเพื่อรองรับความเจริญของชาติในด้านนี้ จำเป็นจะต้องมีครูและผู้บริหารหลักสูตรที่มีความสามารถ ไม่เพียงแต่เฉพาะความสามารถการพัฒนาวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่จะต้องมีความสามารถในการพัฒนาบุคคลให้มีความคิด มีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งในด้านสังคมและวิชาการด้วย การพัฒนาความสามารถของบุคลากรดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยวิธีการผสมผสานความรู้ความสามารถทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกัน คือ ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้โดยการจัดวิชาวิศวกรรมศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มีระดับความรู้สูงกว่าปริญญาตรี เพื่อเป็นแกนของการประยุกต์วิชาการศึกษา และเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพพจน์ของวิชาการที่ใช้ในงานได้ดีขึ้น อันจะเป็นผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการสอนกับวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ดี และสามารถดำเนินงานในภาคปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถดังกล่าวข้างต้นนี้ ปัจจุบันยังไม่มีระบบของการพัฒนาที่ชัดเจนในวงการอาชีวศึกษาของชาติ วิธีการสอนเพื่อพัฒนาบุคคลให้รู้จักคิดและแก้ไขปัญหาในงานอุตสาหกรรมยังคงต้องการการค้นคว้าวิจัยอีกมาก ทั้งในมิติกว้างและมิติที่ลึกของศาสตร์นี้ การเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เน้นในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนนี้ จะช่วยให้เกิดการค้นคว้าในรายละเอียดของการพัฒนาบุคคลในสายงานช่างเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างดียิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 เพื่อผลิตอาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีคุณสมบัติ

  • มีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน ระดับต่างๆของช่างอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาสื่อในระบบต่างๆ
    2 เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาและอาจารย์
    3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมความเป็นครูช่าง
    4 เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่สังคมในด้านการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การเรียน Online ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า