ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

ชื่อหลักสูตร:หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา:ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
Website:> ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
Pdf:> ข้อมูลหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา การบริการ และด้านวิศวกรรมโยธาในระดับสูง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การบริหารสถานศึกษา และการวิจัยและการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาชุมชนของประเทศ รวมทั้งสามารถเป็นนักฝึกอบรมในวงอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตนักวิชาการ อาจารย์ ระดับปริญญาโท ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการสอน การฝึกอบรมการบริหารในสถาบันอาชีวะและการวิจัยและการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาชุมชนของประเทศ
  • เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมโยธา
  • เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างของประเทศ ผ่านงานวิจัยและพัฒนา

การเรียน Online ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา