ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

        (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education

                          (Mechanical Engineering)

 

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

        (ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ โดย

1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมอุตสาหการ

หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่เทียบเท่าทางด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

(สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมพลังงาน ฯลฯ) และเทคโนโลยี

โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ประจำหลักสูตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

1) ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมและเทคโนโลยี

2) นักวิจัยทางด้านครุศาสตร์เครื่องกลและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) นักฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม

4) นักจัดการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      40  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

       หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

1 แผน  ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์)         40  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ           4  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับเลือก     24  หน่วยกิต

   ข.1   หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ                                      9  หน่วยกิต

   ข.2  หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล                                            9  หน่วยกิต

   ข.3  หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/ ทางวิศวกรรมเครื่องกล             6  หน่วยกิต

   ค. วิทยานิพนธ์            12  หน่วยกิต

 

2 แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต)     40  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ            4  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับเลือก      30 หน่วยกิต

   ข.1  หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ                                        12  หน่วยกิต

   ข.2  หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล                                             12  หน่วยกิต

   ข.3  หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/ ทางวิศวกรรมเครื่องกล              6  หน่วยกิต

ค. โครงงานวิจัย                6 หน่วยกิต

การเรียน Online ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล