ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อหลักสูตร:หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อปริญญา:ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Website:> ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Pdf:> ข้อมูลหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เนื่องจากทบวงมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิมตลอดจนการผลิตกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิศวกร ช่างเทคนิค และช่างฝีมือยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทำให้มีการเร่งรัดการผลิตกำลังสาขาดังกล่าว เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทำให้สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมถูกกำหนดเป็นสาขาคลาดแคลนขึ้น ตลอดจนมีการขยายตัวมากขึ้นในสถานศึกษาที่ผลิตช่างเทคนิคต่างๆ ทั้งในสังกัดของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทำให้เกิดสภาพวะการขาดแคลนกำลังคนที่มีความรู้และความสามรถในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงได้ทำการจัดตั้งขึ้น ดังมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

  • เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา การบริหาร และด้านวิศวกรรมอุตสาหการระดับสูง ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนงานวิจัย และพัฒนางานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาชุมชนของประเทศ
  • เพื่อผลิตนักวิชาการ อาจารย์ระดับปริญญาโทให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการสอน การฝึกอบรม การบริหารในสถาบันอาชีวะ และการวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาของประเทศ
  • เพื่อสนับสนุนค้นคว้าวิจัย และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารการจัดการทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยผ่านทางด้านงานวิจัยและพัฒนา
  • เพื่อผลิตบุคลากรเป็นผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

การเรียน Online ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ