ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  – หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 

        – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 

        – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

การเรียน Online ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ